Transparant en helder. Kies voor de algemene voorwaarden van Reciproc!

Versie 21-12-2010
Algemene Voorwaarden: Reciproc B.V. te Soest

PDF Download Algemene voorwaarden (pdf *, 45 kb)

1 Algemeen

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft, verder te noemen: 'opdrachtgever'
- opdrachtnemer: Reciproc B.V. gevestigd aan de Amnestylaan 52, 3765 EX te Soest, verder te noemen 'Reciproc B.V.' of 'opdrachtnemer'

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers. Slechts bij schriftelijke overeenkomst kan van deze Algemene Voorwaarden worden afgeweken.

3 Offertes

Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en de uitvoering van de dienst heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Reciproc B.V. gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Reciproc B.V. schriftelijk anders is vermeld en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening.

4 Prijzen exclusief BTW

Alle prijsopgaven en de prijzen, die in rekening gebracht worden zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals -indien in voorkomend geval van toepassing- materialen, lonen, in- en uitvoerrechten, heffingen, belastingen, vracht, assurantie et cetera.

5 Overschrijding

Overschrijding van de in de offerte of overeenkomst afgesproken prijzen tot 15 % van het totaalbedrag, worden als begrotingsrisico door de opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet expliciet door de opdrachtgever te worden goedgekeurd.

6 Overeenkomst

Bij overeenstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aanbieding of offerte zendt opdrachtnemer de opdrachtgever een contractvoorstel toe. De overeenkomst komt tot stand indien opdrachtnemer het ondertekende contract retour heeft ontvangen of wanneer opdrachtnemer, met uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, aanvangt met uitvoering van de werkzaamheden die in de overeenkomst zijn weergegeven.

7 Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte door opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed, en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers vanuit de organisatie van opdrachtgever, indien die bij de werkzaamheden betrokken zijn. Als opdrachtnemer daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een passende werkruimte met de vereiste telecommunicatieaansluitingen.

8 Uitvoering van de opdracht

8.1 Uitvoerder(s)
Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welk(e) perso(o)n(en) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

8.2 Wijziging van de opdracht
Indien tijdens de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen, die aan de oorspronkelijk bereikte overeenkomst afbreuk doen, dan wordt hierover tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tijdig overleg gevoerd, teneinde de overeenkomst aan de gewijzigde situatie aan te passen. Indien noodzakelijk wordt de overeenkomst schriftelijk aangepast.

8.3 Meerwerk
Pas wanneer de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, verricht opdrachtnemer werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de overeenkomst en brengt deze aan opdrachtgever in rekening. Het toestemmingsvereiste geldt niet indien het verrichten van meer werkzaamheden valt binnen de zorgplicht van opdrachtnemer.

8.4 Betrekken van derden
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door opdrachtgever of opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg en daaruit voortvloeiende overeenstemming.

8.5 Overname personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personen die vanuit de opdrachtgever betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze personen over indiensttreding onderhandelen dan uitsluitend in overleg met de opdrachtgever. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

9 Tarieven en kosten van de opdracht

9.1 Honoraria en tariefaanpassing
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de overeenkomst aangegeven of daarin begrepen zijn de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen in het honorarium worden zij afzonderlijk berekend. Bij tussentijdse wijziging van tarieven en/of honoraria is opdrachtnemer gerechtigd tot doorberekening van tariefaanpassingen of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen.

9.2 Facturering
Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in rekening gebracht conform in de overeenkomst vastgestelde termijnen. Opdrachtnemer heeft in dit kader - in overleg met opdrachtgever – het recht een voorschot van 50% van het totale factuurbedrag in rekening te brengen voor aanvang van de opdracht. Over alle door opdrachtnemer aan opdrachtgever verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting (BTW) afzonderlijk in rekening gebracht.

10 Betaling

10.1 Termijn
Het gefactureerde bedrag dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever een factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist in verzuim en een rente verschuldigd van 1,5% voor elke maand of gedeelte daarvan dat hij in gebreke blijft de factuur te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

10.2 Opschorting van de opdracht
Indien betaling binnen 30 werkdagen achterwege blijft, kan opdrachtnemer met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Hierbij worden de kosten en/of schade op opdrachtgever verhaald op basis van het dan geldende tarief voor betreffende diensten.

10.3 Vordering
Door opdrachtnemer te maken of gemaakte kosten ter zake van nakoming van verplichtingen van opdrachtgever zijn ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 1.000,00 en zijn direct door opdrachtnemer opeisbaar. De enkele inschakeling van een derde door de opdrachtnemer doet de verschuldigdheid ontstaan. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaraties.

10.4 Verrekening
Verrekening van een eventueel door de opdrachtgever gepretendeerde vordering op opdrachtnemer is geheel uitgesloten.

10.5 Reclames
Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 14 werkdagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

10.6 Faillissement, schuldenregeling en vergelijkbare procedures
In geval de opdrachtgever enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surséance van betaling aanvraagt, of een vergelijkbare procedure ondergaat, in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt gelegd, is elke vordering van opdrachtnemer op de opdrachtgever terstond en in haar geheel opeisbaar. Tevens heeft opdrachtnemer dan het recht om de overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te ontbinden dit alles onverminderd het recht op schadevergoeding, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

11 Cursussen, trainingen en workshops

11.1 Facturatie cursussen, trainingen en workshops

  • 11.1.1 Na inschrijving voor een cursus, training of workshop of na acceptatie van een offerte terzake cursus, training of workshop, zendt opdrachtnemer een factuur aan de opdrachtgever.
  • 11.1.2 Betaling door de opdrachtgever dient integraal te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van storting op een door opdrachtnemer aangewezen bank- of girorekening. Bij het niet tijdig betalen van het verschuldigde cursusbedrag, vervalt het recht op deelname.
  • 11.1.3 Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever.
  • 11.1.4 Indien voor aanvang van de cursus niet de volledige betaling van de cursusprijs door opdrachtnemer is ontvangen, dan is de opdrachtgever niet gerechtigd aan de cursus deel te nemen, zonder dat dit de opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige cursusprijs plus eventueel bijkomende kosten.

 11.2 Verplaatsing data cursus door de opdrachtgever
Een cursusdag kan tot twee (2) weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan twee (2) weken - en langer dan een (1) week - voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht. Bij verplaatsing binnen een (1) week voor de afgesproken datum is het volledige cursusbedrag verschuldigd.

11.3 Annulering cursus door de opdrachtgever
Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst ter zake een cursus, training of workshop is uitsluitend mogelijk tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste cursusdag.
Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 25,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot één week voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen één (1) week voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.
Er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht indien er sprake is van een geldige annuleringsreden. Hierbij valt te denken aan overlijden, ziekte, andere baan en wordt in overleg met opdrachtnemer bepaald.

11.4 Verhindering van de opdrachtgever
Indien opdrachtgever verhinderd is deel te nemen aan de cursus, is vervanging door een andere opdrachtgever mogelijk, mits de vervanger uiterlijk een (1) week voor de eerste cursusdag wordt aangemeld bij opdrachtnemer. Voor deze vervanging is de opdrachtgever geen extra kosten verschuldigd.
Een verhinderde opdrachtgever kan op verzoek worden overgeboekt naar eenzelfde cursus op andere data of datum. Bij overboeking worden administratiekosten ad 10% van het cursusbedrag excl. BTW in rekening gebracht. Bij overboeking binnen een week voor de eerste cursusdag bedragen deze kosten 25% van de cursusprijs, met een minimum van € 12,50 excl. BTW.

11.5 Annulering door opdrachtnemer
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren tot uiterlijk drie (3) dagen voor de eerste cursusdag. De opdrachtgever wordt hieromtrent onverwijld op de hoogte gesteld. Opdrachtnemer zal het door de opdrachtgever betaalde cursusgeld restitueren. Indien mogelijk biedt opdrachtnemer de opdrachtgever een alternatief aan. Indien de opdrachtgever hiervan gebruik maakt wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

11.6 Vervanging docent of trainer
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer, door haar met de uitvoering van de cursusovereenkomst belast, te vervangen door een andere docent of trainer.

12 Leveringstermijn
De duur van de opdracht kan, behalve door inspanning van opdrachtnemer, worden beïnvloed door diverse factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die opdrachtgever (heeft) verstrekt en de medewerking die wordt verleend. Derhalve zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

13 Opzegging

13.1 Schriftelijke opzegging
Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst opzeggen onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 11 van deze algemene voorwaarden. Opzegging dient schriftelijk aan de opdrachtgever te worden meegedeeld.

13.2 Opzegging door opdrachtgever
Indien tot tussentijdse opzegging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft opdrachtnemer vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie van de opdrachtgever.

13.3 Opzegging door opdrachtnemer
Opdrachtnemer kan tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overgaan. Opdrachtnemer behoudt daarbij aanspraak op betaling van declaraties van tot dan toe verrichte werkzaamheden en diensten, waarbij aan opdrachtgever onder voorbehoud de resultaten van tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt worden deze in rekening gebracht.

14 Intellectuele eigendom
Eigendomsrechten op modellen en technieken, waaronder alle geestesproducten van opdrachtnemer gerekend worden voor zover deze uit de wet voortvloeien, berusten bij en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking, buiten de organisatie van opdrachtgever, kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van opdrachtnemer. Bij overtreding verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van € 5.000,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt.

15 Vertrouwelijkheid
Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, tenzij sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van opdrachtgever. Opdrachtgever zal, zonder toestemming van opdrachtnemer, aan derden geen mededeling doen over opdrachtnemer, zoals haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

16 Aansprakelijkheid

16.1
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van opdrachtgever of derden, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van het/de product(en).

16.2
Bij het geven van adviezen zal opdrachtnemer alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de wijze waarop opdrachtgever deze opvolgt en de inzet en de gevolgen daarvan.

16.3
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website(s), de telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie en/of mogelijke gevolgen hiervan.

16.4
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze gebruik maken van de zaken of adviezen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de wijze waarop opdrachtgever de in het ter beschikking gestelde product c.q. in de ter beschikking gestelde cursus c.q. in de ter beschikking gestelde informatievideo verstrekte adviezen, beschrijvingen, analyses, toegepaste methoden en technieken uitvoert c.q. in de praktijk brengt.

16.5
Wanneer opdrachtnemer cursusmaterialen ter beschikking stelt welke gedownload kunnen worden, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk voor gevallen waarin opdrachtgever niet de juiste software heeft om deze cursusmaterialen te bekijken.

16.6
Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van participanten (opdrachtgever), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de cursus, training of workshop.

16.7
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle door opdrachtgever of derde(n) geleden directe of indirecte of gevolgschade die verband houdt met een tekortkoming door haar, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.

16.8
Indien opdrachtnemer toch op enig moment aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer voor uitkering in aanmerking komt.

16.9
Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) te allen tijde en in alle situaties beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor haar werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen.

16.10
Opdrachtgever stelt opdrachtnemer van (vermeende) schade op de hoogte binnen een maand nadat zij dat heeft geconstateerd. Indien klant verzuimt de schade binnen deze periode te melden, vervalt een mogelijke aanspraak op schadevergoeding. In alle gevallen vervalt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verloop van twee maanden vanaf de dag dat de opdracht is beëindigd.

16.11
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de opdracht gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door opdrachtnemer.

17 Nietigheid

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en de opdrachtgever in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

18 Overmacht

Als overmacht zullen worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard, dat in redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook, mobilisatie, oorlog, epidemieën, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand, in beslagneming, defecten aan machinerie, transportmoeilijkheden en voorts iedere andere omstandigheid welke de opdrachtnemer redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen.
Indien opdrachtnemer ten gevolge van overmacht niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op te schorten dan wel, indien een dergelijke opschorting 5 maanden heeft geduurd, de overeenkomst per aangetekende brief buitenrechtelijk te ontbinden. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat de partijen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Bij gedeeltelijke nakoming door opdrachtnemer zal de opdrachtgever een redelijk gedeelte van de totale prijs verschuldigd zijn.

19 Klachtenregeling

19.1 Melding klacht
Opdrachtgever dient binnen 48 uur nadat hij heeft geconstateerd, dan wel had moeten constateren dat door opdrachtnemer niet (volledig) krachtens overeenkomst is gepresteerd, dit schriftelijk of via e-mail aan opdrachtnemer mede te delen. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.

19.2 Reactie op klachten
Opdrachtnemer zal binnen tien werkdagen telefonisch of via e-mail op de klacht reageren.

19.3 Vervallen vorderingsrecht
Ieder vorderingsrecht van klant jegens opdrachtnemer, betrekking hebbend op de mededeling dat de zaak/dienst niet aan de overeenkomst voldoet, vervalt indien:
a. de in het vorige lid gestelde termijn voor mededeling niet in acht is genomen;
b. opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking binnen redelijke termijn verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
c. opdrachtgever de zaken of adviezen op onjuiste, onoordeelkundige of abnormale wijze heeft gebruikt;
d. de klachten voor het eerst worden geuit nadat een periode van meer dan een maand sedert de prestatie waarop de klacht ziet, zijn verstreken.

20 Toepasselijk recht

Op alle transacties tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

21 Geschillenregeling

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mogen zijn, worden bij uitsluiting van de bevoegde Rechter in het Arrondissement Utrecht gebracht, tenzij opdrachtnemer het geschil aan een andere rechter wenst voor te leggen.

Soest, 21 december 2010

Download Algemene Voorwaarden

PDF Download Algemene voorwaarden (pdf *, 32 kb)

* Voor het bekijken van PDF-bestanden dient u te beschikken over Adobe Reader.
Deze kunt u gratis downloaden vanaf de Adobe site.